Skip to content

Общи условия

Информация за собственика на уебсайта

Собственик: Гергана Димитрова

Седалище: Манастирски ливади, 1407 София, България

Данъчен номер: 180796927 

Информация за контакт: hello@adoraip.com

Уеб хостинг

SiteGround Spain S.L.

Адрес: Calle de Prim 19, 28004 Мадрид, Испания

Имейл: legal@siteground.com

Правила и условия за ползване на уебсайта

Цел и обхват на приложение

Настоящите Правила и условия за ползване регулират достъпа, навигацията и използването на уебсайта www.adoraip.com (наричан по-нататък „уебсайтът“), както и отговорностите, произтичащи от използването на неговото съдържание (като текстове, графики, рисунки, проекти, кодове, софтуер, снимки, музика, видео, звуци, бази данни, изображения, изрази и информация, както и всяко друго творение, защитено от националните закони и международни договори за интелектуална собственост).

„Потребител“ се определя като лице, което осъществява достъп, разглежда или използва услугите и дейностите, безплатни или тежки, разработени на уебсайта.

Достъпът до или самото използване на уебсайта означава, че потребителят приема настоящите Правила и условия във вида, в който са публикувани. Вследствие на това Потребителят се приканва да чете внимателно тези Правила и условия от време на време.

Настоящите Общи условия за ползване не са предназначени да регулират каквито и да е договорни аспекти, свързани с предоставянето на специфични услуги от Гергана Димитрова или Adora IP, тъй като настоящите Общи условия са ограничени до регулиране на използването и достъпа до уебсайта.

Adora IP може да установи специфични условия за регулиране на използването и/или договарянето на конкретни услуги, предлагани чрез уебсайта. Преди да използва и/или да сключи такива специфични услуги, предоставяни от Adora IP, Потребителят трябва внимателно да прочете съответните Специфични условия.

Достъп и използване на уебсайта

Потребителите имат достъп до уебсайта безплатно.

Въпреки това ползването или предоставянето на някои от услугите, предлагани от Adora IP, може да бъде предмет на предварително договаряне, което се урежда от съответните Специфични условия, които трябва да бъдат подписани и приети от Потребителя. Във всеки случай предоставянето на консултантски услуги и правна помощ се ръководи от разпоредбите, договорени с всеки клиент.

Потребителят е отговорен за достъпа, навигацията и използването на уебсайта и следователно се задължава да спазва стриктно всички допълнителни инструкции, дадени от Adora IP относно използването на уебсайта и неговото съдържание.

Интелектуална собственост

Гергана Димитрова е собственик на всички права на интелектуална собственост върху уебсайта, включително името на домейна и цялото налично съдържание в сайта. Всички права запазени. Изрично е забранено възпроизвеждането, разпространението и публичното съобщаване, включително начина му на предоставяне, изцяло или на част от съдържанието на този уебсайт, за търговски цели, във всякакъв носител и с всякакви технически средства, без разрешението на собственика.

Опровержение

Гергана Димитрова управлява Уебсайта прилежно и затова се стреми по всяко време да предлага пълна, точна и актуална информация за всички услуги, които предлага. Въпреки това е възможно да има известно несъответствие между информацията, предлагана на този уебсайт, и реалността на действително предоставената договорна услуга. Поради тази причина Потребителят е поканен да посещава уебсайта редовно и да потвърждава възможното предоставяне на договорната услуга, предлагана от Adora IP, която във всеки случай ще бъде предоставена в съответствие с договорените Специфични условия.

Продължителност и модификация

Adora IP може да променя тези Правила и условия, изцяло или частично, като публикува всички промени по същия начин, както тези общи условия. По същия начин Adora IP може да прекрати, спре или прекъсне, по всяко време и без предварително известие, достъпа до съдържанието на уебсайта и Потребителят няма да бъде в състояние да изисква каквато и да е компенсация.

Приложим закон и юрисдикция

Тези Общи условия се уреждат от българското законодателство, без да се засяга прилагането на други правила, издадени от компетентни органи.

Всяко несъответствие между Потребителя и Adora IP по отношение на валидността и действието на която и да е разпоредба, присъстваща в настоящите Общи условия, ще бъде разрешено от българските съдилища, в съответствие с правилата за компетентност, установени в приложимите разпоредби.

Последна версия: февруари 2022 г.